Tantrix - Strategiespellen
T: 023 - 750 2789 | F: 023 - 529 9814 | E: [email protected]

 
 
HOME  l  PRODUCTEN  l  VERKOOPPUNTEN  l  BESTELLEN  I  NIEUWS  I  PERS  I  ONDERWIJS
HOOGBEGAAFD  I  BEDRIJVEN  I  TOERNOOIEN  I  SPELEN  I  CONTACT
 
 

Condities

Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam op 17 oktober 2003 en geregistreerd onder nummer 34189526.

Artikel I. Definities
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. Tantrix Holland B.V.: de Besloten Vennootschap Tantrix Holland. b. Klant: de koper, opdrachtgever, aanbesteder of ieder die met Tantrix Holland B.V. (hierna te noemen Tantrix) een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Tantrix een aanbieding doet, een leverantie of een prestatie verricht. Deze voorwaarden maken onderscheid tussen particuliere klanten en zakelijke klanten. c. Particuliere klant: de afnemer (hierna consument genoemd), die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf. d. Zakelijke klant: de afnemer die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel II. Geldigheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en andere prestaties verricht door Tantrix. Eventuele (algemene) voorwaarden van de klant worden hiermee uitgesloten, tenzij nadrukkelijk met Tantrix schriftelijk vooraf anderszins is overeengekomen. 2. Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op door Tantrix verstrekte offertes en/of orderbevestiging en/of facturen, of worden separaat geleverd. Tevens zijn zij verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel. 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor zover er in bijzondere overeenkomsten tussen Tantrix en de consument/zakelijke klant niet van wordt afgeweken.

Artikel III. Offertes 1. Al onze offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de offerte is uitgebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 2. De offerte vermeldt een omschrijving van de producten, hoeveelheden, de koopprijs exclusief (zakelijke klanten) of inclusief (consumenten) BTW, leverperiode, alsmede eventuele andere vormen van dienstverlening. 3. Tenzij anders vermeld zijn prijzen altijd exclusief bezorgkosten. 4. Prijzen voor producten vermeld in offertes, orderbevestigingen, facturen en overeenkomsten aan consumenten zijn altijd inclusief BTW. 5. Prijzen voor producten vermeld in offertes, orderbevestigingen, facturen en overeenkomsten en elke andere vorm van communicatie aan/met zakelijke klanten zijn altijd exclusief BTW.

Artikel IV. Het plaatsen van een order
Bij het plaatsen van een order moeten door de zakelijke klant/consument in ieder geval de volgende gegevens worden vermeld: a. Soort product(en), type(n), aantal(len) en gewenste leveringsperiode. b. Voor zover mogelijk zal de zakelijke klant gebruik maken van het standaard orderformulier, dat zowel per post als per fax aan Tantrix kan worden verstuurd. c. Zodra Tantrix een schriftelijke klantorder ontvangt en schriftelijk accepteert, is sprake van een onherroepelijke overeenkomst.

Artikel V. Aanbetaling
Tantrix is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling van de koopsom te verlangen.

Artikel VI. Betalingsvoorwaarden
1. Elke overeenkomst geschiedt onder de voorwaarde van: a) betaling van de koopprijs vòòr levering op een van de Tantrix bedrijfsrekeningen, respectievelijk b) machtiging tot eenmalige afschrijving van de koopprijs bij zakelijke klanten, respectievelijk c) contante betaling van de koopprijs bij overhandiging, respectievelijk levering van de zaak aan consumenten. 2. Indien betaling via Internet plaatsvindt is altijd sprake van eenmalige machtiging tot eenmalige afschrijving, betaling vooraf op een van de Tantrix bedrijfsrekeningen, of betaling middels creditcard. 3. Indien de overhandiging, c.q. levering, in gedeelten plaatsvindt, is Tantrix gerechtigd voor iedere deellevering betaling te verlangen, middels machtiging tot eenmalige afschrijving of à contant. 4. Indien vooraf schriftelijk met Tantrix is overeengekomen dat sprake is van betaling na ontvangst van een factuur, is de betalingstermijn maximaal 14 dagen gerekend vanaf factuurdatum, tenzij vooraf schriftelijk anderszins met Tantrix is overeengekomen. 5. Indien sprake is van een factuur, is Tantrix gerechtigd voor iedere deellevering betaling te verlangen door middel van een deelfactuur. 6. Tantrix is niet verplicht te leveren, zolang de zakelijke klant niet aan zijn (eerdere) betalingsverplichting(en) heeft voldaan. 7. De zakelijke klant is in gebreke indien de betalingstermijn van 14 dagen (of een eventueel ander aantal overeengekomen dagen) is verstreken en hij nog niet aan zijn (volledige) betalingsverplichting(en) heeft voldaan. Vanaf dat moment is Tantrix gerechtigd haar vordering te verhogen met 1 procent per maand en is de klant in verzuim. 8. Bij buitengerechtelijke invordering is de zakelijke klant naast de koopsom en de rente buitengerechtelijke invorderingskosten verschuldigd, nadat Tantrix de klant schriftelijk tot betaling heeft gemaand en de vordering geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15 procent van de hoofdsom met een minimum van € 50,--, tenzij de kosten hoger zijn. 9. Bij gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvragen, blijft de klant naast de gerechtelijke kosten tevens de in lid 7 genoemde toeslag van 1 procent per maand en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Artikel VII. Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame
Zolang de zakelijke klant/consument het totaal verschuldigde bedrag ter zake van de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan, blijven alle geleverde zaken eigendom van Tantrix.

Artikel VIII. Levertijd
1. Onder levertijd wordt verstaan de termijn waarbinnen volgens de overeenkomst de prestatie moet worden verricht. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn door Tantrix wordt de overeengekomen leveringstermijn met maximaal één maand verlengd. Overige condities van de overeenkomst tussen Tantrix en de zakelijke klant/consument blijven van kracht. 2. Indien de overeengekomen levertijd (verlengd met een periode van maximaal een maand) is overschreden, kan de overeenkomst schriftelijk door de klant worden ontbonden, zonder dat Tantrix verplicht is tot betaling van een schadevergoeding. 3. De levertijd is maximaal 2 maanden na bevestiging van de koop door Tantrix, tenzij bij aankoop door Tantrix is meegedeeld dat een langere levertijd geldt.

Artikel IX. Aansprakelijkheid 1. De zakelijke klant kan Tantrix nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke klant en/of immateriële schade. 2. Tantrix is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, waaronder mede, dus niet uitsluitend, worden gerekend niet (tijdige) levering door toeleveranciers van Tantrix, acties, stakingen, sabotage en rellen.

Artikel X. Annulering
1. De consument die de overeenkomst annuleert is een schadevergoeding verschuldigd van 50 procent van de aankoopsom, tenzij Tantrix kan aantonen dat de schade hoger is. 2. Zakelijke klanten kunnen een overeenkomst niet annuleren. Zij zijn de volledige eerder overeengekomen koopsom (vermeerderd met BTW) verschuldigd.

Artikel XI. Klachten/Ruilen
1. Klachten over gebreken aan gekochte producten en/of omtrent de uitvoering van de overeenkomst, dienen direct bij levering, dan wel direct na constatering daarvan, schriftelijk bij Tantrix te worden gemeld, doch uiterlijk 14 dagen na levering. Ruilen van een gekochte zaak is slechts mogelijk indien het door Tantrix geleverde inderdaad een aantoonbaar gebrek vertoont/vertoonde op het moment van levering. Tantrix zal in dat geval betreffende zaak zo spoedig mogelijk kosteloos vervangen. Tantrix zal bij klachten altijd in de gelegenheid worden gesteld zich op de hoogte te (laten) stellen van aard en omvang van de veronderstelde gebreken. 2. Een consument dient zich bij klachten over gebreken te vervoegen bij de zakelijke klant van Tantrix waar hij het/de bewuste product(en) heeft gekocht. Indien de consument rechtstreeks bij Tantrix heeft gekocht dient hij zich bij haar te vervoegen.

Artikel XII. Garantie
1. De geleverde producten moeten die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. 2. Is aan de koper een (demonstratie)monster of model getoond of verstrekt, dan moet de zaak daarmee wat betreft karakter en uitstraling overeenstemmen, tenzij het slechts bij wijze van aanduiding werd verstrekt, zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.

Artikel XIII. Slotbepaling
Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en de daarmee verbandhoudende acties is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen geschillen die ontstaan in verband met de bepalingen van deze algemene voorwaarden in der minne trachten te regelen. Slagen partijen hierin niet, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.

 

 


Copyright © 2019 IQspellen™/Tantrix Holland B.V. l Condities l Privacy l Disclaimer